Regeling bezwaar, beroep en klachten


Datum: 17 juli 2020

Dit reglement heeft betrekking op opleidingen – met uitzondering van DSI Permanent Vakbekwaam-programma’s – die worden aangeboden door The Ministry of Compliance. De DSI-programma’s kennen een eigen regeling die tijdens het accreditatieproces is goedgekeurd door DSI.

Definities

 • The Ministry of Compliance: handelsnaam van Projective Group NL B.V. voor opleidingen en toetsing.
 • Deelnemer: een cursist die is ingeschreven voor een of meer van de aangeboden opleidingen
 • Klant: deelnemer of werkgever van een deelnemer.
 • Commissie van bezwaar: Commissie een uitspraak doet op bezwaren van deelnemers.
 • College van beroep: Programmaraad onder onafhankelijk voorzitterschap
 • Redactie: interne en externe vakinhoudelijk deskundigen die content ontwikkelen en relevantie, actualiteit en dekking van de opleidingen kunnen bewaken.
 • Programmaraad: overwegend externe vakinhoudelijk deskundigen die relevantie, actualiteit en dekking van het DSI PV-programma bewaken en tevens optreden als College van Beroep.
 • Bezwaarschrift: schriftelijk bezwaar tegen toetsing in een opleiding door een deelnemer aan die opleiding.

 

Bezwaar

 1. De Commissie van bezwaar wordt ingesteld door de directie van Projective Group NL B.V. 
 2. De taak van de Commissie van bezwaar is het behandelen van bezwaarschriften. 
 3. De Commissie van bezwaar is als volgt samengesteld:
  – Een secretaris van de Commissie van bezwaar (medewerker van The Ministry of Compliance);
  – Een vakinhoudelijk deskundige, lid van de Redactie, die de inhoudelijkheid van het bezwaar kan beoordelen;
  – Een deskundige op het gebied van toetsing die aspecten kan beoordelen in het bezwaar die de toetstechnische kwaliteit betreffen.
 4. De secretaris van de Commissie van bezwaar beslist of de Commissie (online) bijeenkomt voor de behandeling van een bezwaarschrift of dat een schriftelijke afwikkeling volstaat.
 5. De vakinhoudelijk en onderwijskundig deskundigen kunnen per bezwaarschrift wisselen, afhankelijk van de inhoud van het bewaar. 
 6. Aan het indienen van een bezwaar zijn kosten verbonden die door The Ministry of Compliance in rekening worden gebracht aan de deelnemer. Bij een toegewezen bezwaar ontvangt de deelnemer de kosten retour.
 7. Een deelnemer kan schriftelijk een inhoudelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen over een opleiding of toetsing. Dit dient te worden gericht aan Projective Group NL B.V. t.a.v. de directie.
 8. De Commissie van bezwaar beoordeelt of het bezwaar gegrond is. 
 9. De Commissie van bezwaar deelt binnen 4 weken na ontvangst gemotiveerd de beslissing aan de kandidaat mede.
 10. Als de kandidaat het niet eens is met de uitspraak van de Commissie van bezwaar, dan kan hij binnen 4 weken na ontvangst van de uitspraak schriftelijk in beroep gaan bij het College van beroep.

 

Beroep

 1. Het College van beroep bestaat uit een directielid van Projective Group NL B.V. en de leden van de Programmaraad.
 2. De taak van het College van beroep is het behandelen van beroep tegen bezwaarschriften.
 3. Het College van beroep is als volgt samengesteld:
  – Voorzitter: ing. Harry Molkenboer MEd;
  – Twee leden van de Programmaraad die vakinhoudelijk deskundig zijn op de vakinhoud van het bezwaar of de klacht.
 4. Het College van beroep komt naar behoefte (gedeeltelijk) bijeen.
 5. Deelnemers die het niet eens zijn met de beslissing in een klacht- of bezwaarprocedure kunnen hiertegen in beroep gaan bij het College van beroep.
 6. Een beroepschrift kan desgewenst digitaal (per e-mail) worden ingesteld en behandeld. De voorzitter neemt hierover een besluit.
 7. Uitspraken van het College van beroep zijn bindend voor de organisatie. Eventuele consequenties worden door ons binnen 3 weken uitgevoerd.
 8. Voor het instellen van beroep zijn kosten verschuldigd die door de The Ministry of Compliance bij de deelnemer in rekening gebracht worden. Bij een toegewezen beroep ontvangt de deelnemer de kosten van het bezwaar en het beroep retour.

 

Klachten

Als een deelnemer of klant een klacht wil indienen over een opleiding of toets moet de volgende procedure worden gevolgd.

 1. De deelnemer of klant meldt schriftelijk (post of e-mail) binnen vier weken nadat de reden voor de klacht zich voordeed zijn klacht aan de Projective Group NL B.V. t.a.v. de directie.
 2. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.
 3. De klacht wordt binnen vier weken na ontvangst door Projective Group NL B.V. afgehandeld. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stelt de directie de klager hiervan binnen deze termijn op de hoogte, inclusief indicatie van de doorlooptijd.
 4. Na behandeling van de klacht wordt de beslissing aan de deelnemer of klant medegedeeld door de directie van Projective Group NL B.V.
 5. Beroep tegen de uitspraak op de klacht staat open via de College van beroep tegen de daar beschreven voorwaarden.
 6. Een klacht en eventueel volgend beroep worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

Bel mij terug